Skip to content

10. KPA, Oddział na stan Michigan

 

Summary history of the creator: Kongres Polonii Amerykańskiej powołany został na zjeździe delegatów w dniach 28-30 maja 1944 roku, w Buffalo. Przyjęte wtedy ustawy jako najważniejsze cele i zadania KPA określały: prowadzenie wspólnej akcji obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, informowanie społeczeństwa amerykańskiego o roli Polski, jej celach i potrzebach, działanie w kierunku zbliżenia współpracy amerykańsko-polskiej, wprowadzenie w życie planu pracy dla dobra Polonii celem podniesienia jej stanu posiadania, poprzez powiększenie szergegów organizacji bratniej pomocy, zrzeszeń zawodowych, ideowych i innych przez podtrzymanie i opiekowanie się prasą polską, szkołami, kościołami oraz przez dążenie do uzyskania ogólnego poparcia dla przemysłu i kupiectwa polskiego w Ameryce. Struktury KPA ustanawiał statut, według którego w całych Stanach Zjednoczonych powinny być tworzone wydziały i oddziały. Oddział na stan Michigan Kongresu Polonii Amerykańskiej powstał jeszcze w 1944 roku. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 12 listopada, w Domu Polskim w Detriot.

Scope and content: protokoły zebrań kwartalnych, protokoły posiedzeń Zarządu i Dyrekcji Stanowej, sprawozdania półroczne, roczne, dwuletnie i czteroletnie Oddziału na stan Michigan, krótki zarys działalności 1968-1970, zaproszenia i protokoły z instalacji nowych zarządów KPA na stan Michigan.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

Polonia Collection