Skip to content

9. SWAP, Placówka 7 im. miasta Lwów w Detroit


Summary history of the creator: 16 lipca 1920 roku w dwa miesiące po przybyciu z Polski trzeciego trasportu zdemobilizowanych ochotników z Ameryki, powstaje w Detroit Klub Weteranów Armii Gen. Hallera. Inicjatoraki założenia klubu są: Szczepan Sidor, Marian Jackowicz i Jan Żbikowski. 10 czerwca 1921 roku Klub przystąpił do Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i stał się jego Placówką nr 7. 14 listopada 1926 r. powstał przy Placówce Korpus Pomocniczy Pań. 26 marca 1936 r. powstaje przy Placówce Związek Przyjaciół. W marcu 1939 r. miasto Lwów ofiarowało Placówce sztandar, wykonany przez lwowskie harcerki. Od tego momentu Placówka przyjęła do swej nazwy miano "imienia miasta Lwów". Celem klubu była koleżeńska samopomoc, opieka nad inwalidami i chorymi kolegami, obrona interesów Polski oraz dobrego imienia i godności żołnierza Polskiego.

Scope and content: Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków - sygn. 1, statuty S.W.A.P. - sygn. 2, sprawozdania z działalności - sygn. 3, listy delegatów na zjazd 6 Okręgu - sygn. 4, raporty organizacyjne i finansowe - sygn. 5, protokoły z posiedzeń - sygn. 6-21, sprawozdania zarządu - sygn. 22, korespondencja - sygn. 23-34, postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim - sygn. 35, dokumentacja finansowa - sygn. 36-52, umowa na remont budynku - sygn. 53, umowy ubezpieczeniowe - sygn. 54, listy członków - sygn. 55-56, materiały dotyczące członków - sygn. 57-61, składki członkowskie - sygn. 62-66, fundusz inwalidów - sygn. 67-68, darownizny Rady Polonii - sygn. 69, zbiórka funduszy dla miasta Lwowa - sygn. 70, jubileusze placówki - sygn. 71-77, wycinki prasowe - sygn. 78-81, katalog książek biblioteki - sygn. 82, księga pamiątkowa - sygn. 83, historia placówki - sygn. 84, zaproszenia, uroczystości - sygn. 85, listy adresowe - sygn. 86, protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 87-90, dokumenatcja finnasowa Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 91, jubileusze Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 92-94, historia Korpusu Pomocniczego Pań - sygn. 95, albumy T. Kowalskiego i E. Wajszczuka - sygn. 96-97.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
9/1 Komitet Kolonizacyjny Klubu Hallerczyków, protokoły posiedzeń, wycinki prasowe, fotografie. 1921  
9/2 Statuty S.W.A.P. oraz regulamin Korpusu Pomocniczego S.W.A.P.] b.d.  
9/3 Sprawozdania z działalności składane władzom miejskim i stanowym 1950-1958  
9/4 Listy delegatów na zjazdy 6 okręgu i całego S.W.A.P. 1957-1985  
9/5 Raporty organizacyjne i finansowe 1924-1973  
7/9/6 Protokoły z posiedzeń 1920 1921-1928  
7/9/7 Protokoły z posiedzeń 1928-1933  
7/9/8 Protokoły z posiedzeń 1933-1938  
7/9/9 Protokoły z posiedzeń 1938-1943  
9/98 SWAP. 7 Placówka Lwów  
9/99 SWAP. 7 Placówka Lwów - wycinki prasowe  
7/9/10 Protokoły z posiedzeń 1943-1951  
7/9/11 Protokoły z posiedzeń 1952-1955  
7/9/12 Protokoły z posiedzeń 1958-1961  
7/9/13 Protokoły z posiedzeń 1962-1969  
7/9/14 Protokoły z posiedzeń 1971-1977  
7/9/15 Protokoły z posiedzeń 1978-1982  
7/9/16 Protokoły z posiedzeń zarządu 1951-1956  
7/9/17 Protokoły z posiedzeń zarządu 1958-1961  
7/9/18 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1964-1969  
7/9/19 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1969-1972  
7/9/20 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1972-1977  
7/9/21 Protokoły z posiedzeń zarządu i członków 1977-1984  
7/9/22 Sprawozdania zarządu 1959-1981  
7/9/23 Korespondencja 1925-1945  
7/9/24 Korespondencja 1946-1953  
7/9/25 Korespondencja 1955-1957  
7/9/26 Korespondencja 1958  
7/9/27 Korespondencja 1959-1960  
7/9/28 Korespondencja 1961-1962  
7/9/29 Korespondencja 1963-1967  
7/9/30 Korespondencja 1968-1969  
7/9/31 Korespondencja 1970-1971  
7/9/32 Korespondencja 1972-1974  
7/9/33 Korespondencja 1975-1976  
7/9/34 Korespondencja 1977-1984  
7/9/35 Postępowania prowadzone przed Sądem Koleżeńskim placówki 1972-1975  
7/9/36 Księga dochodów i rozchodów 1932-1946  
7/9/37 Księga dochodów i rozchodów 1947-1954  
7/9/38 Księga dochodów i rozchodów 1955-1969  
7/9/39 Księga dochodów i rozchodów 1968-1980  
7/9/40 Księga finansowa 1951-1959  
7/9/41 Księga finansowa 1957-1962  
7/9/42 Księga finansowa b.d.  
7/9/43 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1941-1965  
7/9/44 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1947-1950  
7/9/45 Sprawozdania finansowe dyrekcji 1957-1968  
7/9/46 Księga towaru 1957-1980  
7/9/47 Księga towaru 1962-1966  
7/9/48 Wyliczenia podatku 1944-1945  
7/9/49 Dokumentacja finansowa 1937-1982  
7/9/50 Pokwitowania wpłat 1946-1948  
7/9/51 Pokwitowania wpłat 1948-1949  
7/9/52 Pokwitowania wpłat 1960  
7/9/53 Umowa na remont budynku placówki nr. 7 1940  
7/9/54 Umowy ubezpieczeniowe 1946-1951  
7/9/55 Listy członków zarządu, osób sprawujących inne funkcje, delegatów oraz członków placówki 1940-1989  
7/9/56 Listy członków b.d.  
7/9/57 Materiały dotyczące członków na lit. A-D 1957-1982  
7/9/58 Materiały dotyczące członków na lit. E-H. Fotografie. 1920 1921-1983  
7/9/59 Materiały dotyczące członków na lit. J-Ł 1960-1982  
7/9/60 Materiały dotyczące członków na lit. M-R 1946-1985  
7/9/61 Materiały dotyczące członków na lit. S-Ż 1917 1956-1982  
7/9/62 Księga składek członkowskich 1938-1941  
7/9/63 Imienne listy osób, które wpłaciły składki członkowskie 1960-1962  
7/9/64 Kartoteka składek członkowskich na lit. A-H 1954-1984  
7/9/65 Kartoteka składek członkowskich na lit. J-P 1953-1983  
7/9/66 Kartoteka składek członkowskich na lit. R-Ż 1953-1983  
7/9/67 Fundusz inwalidów  
7/9/68 Fundusz inwalidów 1965-1977  
7/9/69 Darowizny Rady Polonii dla Polski b.d.  
7/9/70 Zbiórka funduszy dla miasta Lwowa 1944-1957  
7/9/71 Pamiętnik placówki z okazji III-go zjazdu S.W.A.P. 1925  
7/9/72 Pamiętnik dziesięciolecia placówki 1927  
7/9/73 Pamiętnik trzydziestolecia placówki 1950  
7/9/74 Pamiętnik trzydziestopięciolecia placówki 1955  
7/9/75 Pamiętnik czterdziestopięciolecia placówki 1966  
7/9/76 Pamiętnik pięćdziesięciolecia placówki 1971  
7/9/77 Pamiętnik siedemdziesięciolecia placówki 1991  
7/9/78 Wycinki prasowe. Fotografie 1943  
7/9/79 Wycinki prasowe 1943  
7/9/80 Wycinki prasowe 1955-1965  
7/9/81 Wycinki prasowe 1955-1967  
7/9/82 Katalog książek w bibliotece placówki 1963  
7/9/83 Księga pamiątkowa 1947-1973  
7/9/84 Opracowania na temat historii placówki 1966-1998  
7/9/85 Zaproszenia, dyplomy, programy, obchody uroczystości 1943-1991  
7/9/86 Listy adresowe 1966-1972  
7/9/87 Protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań nr. 109 1940-1946  
7/9/88 Protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań nr. 109 1947-1950  
7/9/89 Protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań nr. 109 1951-1971  
7/9/90 Protokoły z posiedzeń Korpusu Pomocniczego Pań nr. 109 1972-1979  
7/9/91 Księga finansowa wydarzeń zorganizowanych przez Korpus Pomocniczy Pań 1936-1967  
7/9/92 Pamiętnik pięciolecia Korpusu Pomocniczego nr. 109 1940  
7/9/93 Pamiętnik piętnastolecia Korpusu Pomocniczego nr. 109 1950  
7/9/94 Pamiętnik pięćdziesięciolecia Korpusu Pomocniczego nr. 109 1984  
7/9/95 Historia Korpusu Pomnocniczego Pań nr. 109 1998  
7/9/96 Album Tadeusza Kowalskiego weterana II wojny światowej członka placówki 7-mej S.W.A.P. Fotografie. 1940-1973  
7/9/97 Album Edwarda Wajszczuka członka placówki 7-mej S.W.A.P., Fotografie 1959-1996  
9/100 SWAP. 7 Placówka Lwów - Księga przychodów i rozchodów.  
9/101 Księga pamiatkowa Placówki 7-ej Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z okazji 10-tej Rocznicy Rekrutacji do Armii Polskiej we Francji, Detroit, MI, USA 1917-1927  
9/102 Pamiętnik Placówki 7-ej SWAP w Ameryce, Detroit, MI 1925  
1 - 102 z 102

Polonia Collection